COE Việt Nam khai giảng khóa đào tạo Software Architecture and Service Oriented Architecture.

Ngày 26/12/2022, học viên thuộc Trung Tâm Đo Kiểm và Sửa Chữa Thiết Bị Viễn Thông Mobifone đã tham dự lễ khai giảng khóa học Software Architecture and Service Oriented Architecture.

Với thời lượng 5 buổi học, học viên được trải qua 2 phần lý thuyết và thực hành cùng các chuyên đề liên quan.

Trong phần lý thuyết, học viên được tiếp cận các kiến thức về

-      Phương pháp phát triển phần mềm theo mô hìng Agile model

-      Các bước cơ phản phát triển phần mềm

-      Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML

-      Software Analysis and Design

-      Software Architecture (Kiến trúc phần mềm)

-      Work with Docker (Làm việc với phần mềm Docker)

-      Microservice Architecture (Kiến trúc microservice)

-      Xây dựng một phần mềm có theo kiến trúc micro service

-      Deploy and maintain a microservice software (triển khai và vận hành phần mềm hướng microservice)

-      Phần mềm điều khiển các dịch vụ (Orchestration software)

-      Mở rộng một phần mềm hướng dịch vụ đang chạy (Scale up a microservice software)

-      Ví dụ về vận hành hệ thống APIN

Ngay sau các phần lý thuyết, các học viên được thực hành về

-      Environment setup (Cài đặt môi trường)

-      Python programming to build a service (Lập trình python để xây dựng 1 dịch vụ)

-      Work with Docker

-      Build a Service Oriented Architecture

-      Work with Kubernetes/Docker swarm

Dưới đây là những hình ảnh của khóa đào tạo:

Hình ảnh học viên trong giờ học