Các cán bộ của Công ty truyền tải điện 1 – Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia hoàn thành khóa đào tạo Kỹ thuật cơ bản và nâng cao an toàn thông tin do COE Việt Nam tổ chức.

Khóa học diễn ra trong 05 ngày từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021 theo hình thức trực tuyến.

Trong thời kỳ công nghệ thông tin (CNTT) phát triển mạnh mẽ, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) không chỉ có tầm quan trọng đối với quốc phòng - an ninh mà còn cả trong phát triển kinh tế - xã hội. Ba nhân tố cốt lõi trong đảm bảo ATTT là con người, chính sách và công nghệ, trong đó, con người đóng vai trò quyết định. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực ATTT hiện trở nên vô cùng cấp thiết và rất được quan tâm để nắm bắt được các quy định nhà nước, bộ ban ngành về công tác ứng cứu sự cố ATTT và công tác đánh giá an toàn hệ thống thông tin của EVNNPT

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trước hết, cần đảm bảo các cán bộ kỹ thuật nắm bắt được các quy định nhà nước, bộ ban ngành về công tác ứng cứu sự cố ATTT mạng và công tác đánh giá an toàn hệ thống thông tin. Các chuyên gia ATTT ngoài khả năng đảm bảo ATTT còn phải có các kỹ năng và kiến thức từ cơ bản nhất đến rất chuyên sâu về ứng cứu sự cố, thu thập chứng cứ xâm nhập, phân tích sự cố, bảo quản hồ sơ sự cố, kiểm thử, lập báo cáo đánh giá và ứng cứu sự cố..

Sau đây là một số hình ảnh của khóa học:

                                                    Hình ảnh khai giảng khóa học