Lập trình web vỚi PHP & MySQL

1. Tổng quan khóa học

Ngôn ngữ lập trình PHP được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java. PHP rất dễ học nên đã nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.
Ứng dụng web viết bằng PHP có thể triển khai trên hầu hết các chủng loại máy chủ hiện có, trên nhiều hệ điều hành khác nhau (Windows, Linux,..) và các phần cứng khác nhau. PHP có thể được sử dụng kết hợp với nhiều hệ quản trị dữ liệu quan hệ khác nhau, như: MySQL, MS SQL Server,...PHP được phân phối miễn phí và nhóm phát triển PHP cung cấp các mã nguồn hoàn chỉnh để người dùng có thể tùy biến và mở rộng theo mục đích sử dụng riêng.

2. Đối tượng tham gia

Đối tượng là các sinh viên học CNTT, các chuyên viên quản trị Web, các nhà quản lý Website.

3. Thời gian đào tạo: 40h.

4. Nội dung khóa học

1. Giới thiệu ngôn ngữ PHP

8. Xứ lý File, thư mục và truy xuất tài nguyên trên mạng

- Các khái niệm cơ bản: cài đặt, cấu hình, ...
- Biến (Variables).
- Hằng (Constants).
- Kiểu dữ liệu ( Data Types ).
- Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Type Conversions).
- Các toán tử (Operators).
- Câu lệnh điều kiện if, switch.
- Vòng lặp ( for, while, do... while, continue, break).

- Tạo file.
- Truy xuất dữ liệu với File: Mở, đóng, đọc, ghi, xóa, kiểm tra sự tồn tại của file, thay đổi thuộc tính của file.
- Thao tác với thư mục: Tạo, xóa, kiểm tra, đổi, xác định thư mục hiện hành,.
- Truy xuất tài nguyên trên mạng:
--- Giao thức HTTP.
--- Giao thức FTP.

2. Hàm

9. XML và Web Services

- Giới thiệu hàm.
- Khai báo hàm.
- Giá trị trả về của hàm.
- Sử dụng hàm.
-Tham số truyền: tham trị, tham biến.
- Phạm vi biến: biến toàn cục, biến cục bộ.

A. XML
- Định nghĩa XML, quy tắc trong file XML.
- Các thuật ngữ thường sử dụng.
- Thao tác với SimpleXMLElement.
--- Đọc cấu trúc.
--- Truy xuất thuộc tính và đối tượng con.
--- XPath Query.
--- Chỉnh sửa dữ liệu XML.
- Thao tác với DOM:
--- Đọc và lưu cấu trúc XML.
--- XPath Query.
--- Chỉnh sửa dữ liệu XML.
--- Xóa dữ liệu XML.
B. Web Services
- Khái niệm về Web Services.
- SOAP: giao thức hỗ trợ xây dựng Web Services.
- REST: truy xuất tài nguyên hệ thống dựa trên URI.

3. Mảng

- Tạo mảng, truy xuất phần tử, thêm, xóa phần tử mảng.
- Sử dụng vòng lặp trong mảng: vòng lặp for, while, foreach,....
- Kiểm tra giá trị tồn tại trong mảng.
- Sắp xếp dữ liệu.
- So sánh mảng.
- Trộn mảng.
- Mảng nhiều chiều: khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,...

4. Chuỗi

10. Các vấn đề mở rộng

- Định nghĩa chuỗi.
- Mối quan hệ giữa chuỗi và mảng.
- So sánh chuỗi.
- Chuỗi con.
- Các hàm sử dụng trong chuỗi: tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường.

A. Biểu thức chính quy (Perl - Compatible Regular Expressions)
--- Giới thiệu.
--- Quy tắc.
--- Tạo biểu thức chính quy.
--- Tìm và thay thế chuỗi dựa trên biểu thức chính quy.
B. Thiết kế khuôn mẫu (Design Pattern)
--- Singleton Pattern.
--- Factory Pattern.
--- Registry Pattern.
--- Proxy Pattern.
C. Mô hình MVC
--- Giới thiệu.
--- Xây dựng mô hình MVC.
D. PHP và AJAX
E. Các kiến thức Bảo mật web căn bản

5. Lập trình Form

- Xử lý dữ liệu trên Form:
---- Phương thức GET.
---- Phương thức POST.
- Đối tượng HTTP HEADER:
---- Redirection.
---- Cookie.
---- Session.

6. Ngôn ngữ SQL - Lập trình CSDL

Đồ án Xây dựng website cuối khóa học lập trình web

A. Phân tích thiết kế hệ thống
- Quy trình khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống.
- Thiết lập sơ đồ phân tích.
- Tổng quan cơ sở dữ liệu.
- Lược đồ quan hệ CSDL.
B. Ngôn ngữ SQL

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL.
- Các toán tử.
- Các kiểu dữ liệu.
- Các câu lệnh truy vấn:
--- Tạo table.
--- Thay đổi cấu trúc.
--- Thêm dữ liệu vào bảng.
--- Chỉnh sửa dữ liệu.
--- Xóa dữ liệu.
- Các câu lệnh hiển thị dữ liệu
--- Select đơn giản.
--- Select có sắp xếp dữ liệu.
--- Select có hàm tính toán.
--- Select có kết bảng.
--- Select phân nhóm.
--- Select tìm kiếm.
C. Lập trình CSDL
- Tạo kết nối cơ sở dữ liệu.
- Lựa chọn CSDL làm việc.
- Thực thi câu lệnh SQL.
- Duyệt Recordset.
- Đếm số dòng Recordset.
- Hiện thị ID mới nhất.
- Thông báo lỗi.

Xây dựng website hoàn chỉnh bao gồm trang Quản trị ( Back- End) và trang Hiển thị (Front - End):
A. Phân tích
- Phân tích thiết kế hệ thống.
- Phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu.
B. Xây dựng trang Quản trị:
- Xây dựng trang đăng nhập: login, logout.
- Quản trị đối tượng: thêm, sửa, xóa, hiển thị.
- Sử dụng các thành phần trên Form.
- Thao tác với Template.
- Quản trị đa ngôn ngữ.
- Thao tác Upload file.
- Thao tác Email.
- Sử dụng What You See What You Get Editor (WYSWYG).
- Xử lý mối quan hệ 1 - nhiều.
- Xử lý mối quan hệ nhiều - nhiều.
- Quản lý module và các chức năng.
- Xây dựng hệ thống phân quyền (ACL) và ngăn cản truy xuất bất hợp lệ.
C. Xây dựng trang hiển thị bên ngoài:
- Xây dựng các khối dữ liệu ở các menu trái, phải, trên, dưới,...
- Xây dựng trang liệt kê: liệt kê tin tức, sản phẩm.
- Trang chi tiết.
- Quản lý bình chọn, quảng cáo, web link.
- Xây dựng chức năng đăng ký thành viên.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm.
- Xây dựng giỏ hàng: Liệt kê sản phẩm, tạo giỏ hàng, thêm, sửa, xóa các hạng mục trong giỏ hàng.
- Các khái niệm về Thương mại điện tử: Quản lý đơn hàng, Phương thức thanh toán, Phương thức vận chuyển,...
Và các vấn đề khác,...
D. Đưa website lên hosting

7. Lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

- Khai báo lớp: thuộc tính, phương thức.
- Thể hiện của lớp.
- Constructor của lớp.
- Sự thừa kế trong hướng đối tượng.
- Phạm vi sử dụng tài nguyên trong lớp.
- Lớp hằng.
- Lớp tĩnh.
- Lớp trừu tượng ( Abstract Classes).
- Giao diện (Interfaces).
- Quản lý thông báo lỗi (Exceptions).
- Cơ chế tự động Include các file định nghĩa (Lazy Loading).

Lượt truy cập: 8196 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 09:54:45 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)