Lập trình Java

1. Tổng quan khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức & kỹ năng lập trình giúp Học viên có thể tự mình phát triển các “Trang tin điện tử, sử dụng ngôn ngữ Java và công nghệ JSP/Servlet/JDBC và Tomcat.

2. Mục tiêu khóa học:

- Nắm được kiến thức căn bản nhất của lập trình java.

- Trở thành người có kiến thức nền tảng về lập trình java, dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ khác.

- Sau khóa học, học viên có kiến thức để có thể tham gia các khóa học lập trình khác như lập trình android, lập trình Game Mobile…..

- Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:Tổ chức, xây dựng chương trình đúng chuẩn hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Java

- Nắm vững và ứng dụng các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển phù hợp với bài toán

- Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, C#, C++, …

- Học viên có thể nắm vững được kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ java

3. Đối tượng tham gia:

- Các bạn chưa biết lập trình, muốn đi theo hướng lập trình.

- Các bạn đã đi làm mong muốn chuyển hướng lập trình, muốn học tập để phục vụ nhu cầu công việc của mình.

4. Thời lượng: 60h

5. Nội dung chi tiết:


Tên học phần

 

 

Nội dung đào tạo

 

 

 

Phần 1: Tổng quan

Chương 1: Lịch sử phát triển công nghệ JAVA

Chương 2: Tổng quan về JAVA SE

Bài tập 1: Viết và thực thi hàm main cho chương trình mã hóa mật khẩu

Bài tập 2: Chạy ví dụ sau và tìm hiểu thứ tự nạp Class trên Compile-time libraries của Netbeans

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2: Core Java cơ bản

Chương 3: Lập trình hướng đối tượng

Chương 4: Các thành phần cơ bản của Java

Bài tập 3: Thiết kế Class theo lập trình hướng đối tượng

Bài tập 4: Tạo mảng dữ liệu, đếm phần tử và sắp xếp phần tử

Chương 5: Mô tả và quyền truy cập đối tượng

Chương 6: Các toán tử và phép gán

Bài tập 5: Sử dụng Swing thiết kế giao diện đăng nhập tài khỏa và mật khẩu.

Chương 7: Điều khiển luồng, ngoại lệ và xác nhận

Chương 8: Các lớp cơ bản của java

Bài tập 7: Xuất dữ liệu excel danh sách phần tử sau khi đăng nhập

Chương 9: Đối tượng Object , kiểu danh sách và Nested Class

Bài tập 8: Thực hành ghi log với log4j và slf4j

 

 

 

 

Phần 3: Java network

Chương 12: Stream

Bài tập 10: Viết một ứng dụng web servlet thực hiện upload file sử dụng đầy đủ các Filter Streams

Chương 13: Thread

Bài tập 11: Viết một thread thực hiện gửi email tự động định kỳ 30 giây 1 lần với nội dung email chính là nội dung tin nhắn nhận được sau cùng

Chương 14: Lớp InetAddress

Chương 15: Lập trình Socket cho máy khách

Bài tập 12: Viết ứng dụng gửi tin nhắn giữa hai tài khoản qua socket

Chương 16: Lập trình Socket cho Server

Bài tập 13: viết ứng dụng truyền file cho nhau qua socket, sử dụng các đầy đủ các Filter Stream

 

 

 

 

Phần 4: Java database

Chương 17: Tổng quan về JDBC

Chương 18: Java với MySQL và Oracle

Bài tập 14: Bạn hãy viết ứng dụng thực hiện tìm kiếm người dùng theo tên trong cơ sở dữ liệu.

Chương 19: MetaData

Chương 20: Batch Processing & Transaction Management

Bài tập 15: viết ứng dụng thực hiện thêm mới theo lô dữ liệu người dùng trong class Admin vào cơ sở dữ liệu MySQL

 

 

 

 

 

 

Phần 5: Java Web làm quen với Vaadin framework

Chương 21: Giới thiệu về framework vaadin

Chương 22: Tạo project và build một ứng dụng vaadin

Bài tập 16: Build ứng dụng vaadin

Chương 23: Viết một ứng dụng web vaadin

Chương 24: User Interface component

Bài tập 17: Viết ứng dụng web vaadin đầu tiên

Chương 25: Managing layout

Bài tập 17: Bạn hãy viết một giao diện web theo thiết kế

Chương 26: Theme

Chương 27: Vaadin SQLContainer

Bài tập 18: Viết ứng dụng lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên giao diện web

Lượt truy cập: 7809 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 09:36:19 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)