Lập trình iOS

1. Mục tiêu khóa học

- Khoá học cung cấp cho học viên kỹ năng lập trình cần thiết để viết được ứng dụng cho nền tảng hệ điều hành iOS:

- Hiểu biết và có khả năng lập trình được với ngôn ngữ Objective-C

- Cài đặt và sử dụng tốt với công cụ lập trình Xcode

- Hiểu được nguyên lý thiết kế giao diện người dùng (UI), thiết kế được giao diện ứng dụng trên iOS.

- Lập trình ứng dụng tích hợp các API về Maps, Services, Networking…

- Lập trình tích hợp với iCloud

- Đưa và quản lý ứng dụng trên App Store

2. Đối tượng tham gia học

- Học sinh đã tốt nghiệp PTTH yêu thích, có niềm đam mê về công nghệ thông tin.

- Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp – Cao đẳng – Đại học

- Nhân viên phát triển ứng dụng Mobile tại các doanh nghiệp

3. Thời lượng đào tạo: 40h

4. Nội dung chi tiết

Developing the iOS App  

1. Working with Variables and Data Types in Objective-C

- Writing basic programs

- Using the Console

- Understanding:

+      Integers

+      Doubles

+      Floats

+      Chars

+      Booleans

+      NSString

2. Using Xcode for iOS Development 

- Creating the Xcode Project 

- Project Settings 

- Creating the User Interface 

- Running the App in the Simulator 

- Adding App Behavior

- Dismissing the Keyboard 

- App Icons and Launch Images 

3.  iOS Navigation and Interface Design 

- Views and Controllers 

- View Controller 

- Tab Bar Controller 

- Navigation Controller

- Address book

- Creating the Interface 

- Creating the Project

- Creating the Views 

- Design the Contacts Screen 

- Add Navigation Controller for the Date Screen 

- Activating the Interface 

4.   Persistent Data in iOS 

- File Data Storage 

- User Defaults

- Dealing with Data 

- Core Data 

- Setting Up Core Data 

- Creating the Project 

- Designing Data Structure 

- Passing Data Between Controllers 

- Saving Data to Core Data 

- Storing the Settings 

- Creating the Settings Interface 

- Working with NSUserDefaultsObject 

- Activating the Settings Interface 

- Global Constants 

5.  Tables in iOS: Navigation and Information

- Display 

- Overview of Tables 

- Setting Up Tables 

- Populate the Table with Data 

- Retrieve Data from Core Data 

- Adding Contact Data 

- Display Detailed Data 

- Save Changes to Records 

- Deleting Records 

- Accessory Buttons 

- Alert View 

- Show Subtitles in the Table 

- Sort the Table 

6.   Maps and Location in iOS 

- Overview of Location and Mapping 

- Hardware and Sensors 

- Core Location 

- MapKit

- Adding Location Information to the App 

- Finding Location 

- Adding a Map 

7.   Access to Hardware and Sensors in iOS 

- Getting Device Information 

- Monitoring Battery Status 

- Controlling the Camera 

- Calling a Phone Number 

- Long Press Gesture 

- Adding Long Press to Enabled Text Field 

- Using Core Motion for Accelerometer Data 

 8.   Monetizing Apps 

- App Monetization Strategies 

- Paid Apps 

- Ad Supported Apps 

- In-App Purchases 

- Device APIs

- Understanding the Economics of App Stores 

- Owning Your Own Business 

- Create an LLC 

- Plan Your Business 

- Other Income Possibilities 

- Choosing a Platform 

9.   Publishing Apps 

- App Distribution Through the App/Play Stores 

- Android Play Store Distribution 

- iOS App Store Distribution 

- App Distribution for the Enterprise 

- Android Enterprise Distribution 

- iOS Enterprise Distribution  

- Testing and Fragmentation 

- Keeping Up with the Platform 

10.   Using WebServices within an iOS app

- Consuming a WebService

- Parsing XML

- Consuming and Parsing JSON Web Services

- Integrating Common Twitter and Facebook with iOS apps

11.  Using Animations and Video within iOS

- Using the NSTimer Class

- Animating objects on the screen

- Using transformation, rotation, scaling, and translation

- Animating image arrays

- Playing video within an app

Lượt truy cập: 7116 - Cập nhật lần cuối: 06/04/2015 14:10:17 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)