Khóa học ASP.NET

1. Mục tiêu khoá học

- Trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về ASP.NET . Qua đó khóa học cung cấp cho học viên các bài hướng dẫn thực hành để phát triển website sử dụng ASP.NET trên Visual Studio.Net 2012. Kết thúc khóa học học viên có khả năng:

- Hoàn thành một web site ASP.net  gồm nhiều chức năng cơ bản ứng dụng lại được trong nhiều trường hợp. Và đặc biệt tương thích với các thiết bị di động như iPhone, iPad…

- Nắm vững Razor View, LINQ, Entity Framework, jQuery và các kỹ thuật nâng cao. Đặc biệt là kỹ thuật lập trình Entity Framework Code-First, Model-First và Database-First rất cần thiết trong các dự án ASP.net  gia công cho nước ngoài.

- Kết hợp với các tiện ích web: ajax, hiệu ứng, captcha… để đạt được website với độ hoàn thiện cao.

- Bảo vệ website ở mức độ tốt nhất với chế độ Authentication và Authorization .

- Phân tích và phát triển web site ASP.net  theo qui trình sản xuất phần mềm công nghiệp.

2. Đối tượng tham gia khóa học

- Sinh viên Công nghệ thông tin

- Chuyên viên quản lý Website

- Chuyên viên lập trình

- Người quản lý.

3. Thời gian đào tạo : 40h

4. Nội dung khóa học

4.1. Chuẩn bị công cụ
- Microsoft Visual Studio 2010
- SQL Server Management Studio 2008
4.2. Giới thiệu khóa học
- Nội dung khóa học C#.NET WinForm
- Cài đặt công cụ và môi trường lập trình
- Hướng dẫn sử dụng Visual Studio 2010
- Giới thiệu các nền tảng công nghệ .NET Framework
4.3. Kiến thức cơ bản
- Biến (Variables) và các Kiểu dữ liệu (Data types)
- Lệnh (Statements) và Toán tử (Operators) 
- Cấu trúc lập trình (Programming Constructs) 
- Mảng (Array) - Danh sách (List, ArrayList) - Tập hợp (Collections)
4.4. Lập trình hướng đối tượng
- Lớp (Classes) và Đối tượng (Objects) 
- Thuộc tính (Properties) và Phương thức (Methods) 
- Kế thừa (Inheritance) - Đa hình (Polymorphism) 
- Trừu tượng (Abtract classes) - Giao diện (Interfaces)
4.5. Kiến thức nâng cao
- Nạp chồng phương thức (Overload Methods) 
- Không gian tên (Namespaces) 
- Xử lý lỗi ngoại lệ (Exception Handing) 
- Anonymous Methods, Partial and Nullable types
- Sử dụng ADO.NET kết nối Window Form với SQL Server 2008 (Accessing data with ADO.NET - SQL Server) 
- Đóng gói phần mềm và triển khai ứng dụng (Packaging and Deploying Applications)
4.6. Cơ sở dữ liệu SQL Server
- Cài đặt và Hướng dẫn sử dụng Hệ quản trị CSDL SQL Server 2008 
- Quản lý tài khoản đăng nhập (Managing Logins, Users, Roles) 
- Bảng dữ liệu (Defining Tables), Sơ đồ CSDL (Database Diagramming) và Mô hình dữ liệu quan hệ (Entity Relationships Model) 
- Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQ

Lượt truy cập: 7673 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 09:36:00 AM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)