Lập trình Android

1. Mục tiêu khóa học

- Khoá học cung cấp cho học viên kỹ năng lập trình cần thiết để viết được ứng dụng cho nền tảng hệ điều hành Android:

- Hiểu biết kiến trúc,  API nền tảng hệ điều hành Android

- Cài đặt và xây dựng được môi trường lập trình, giả lập thiết bị Android để phát triển ứng dụng

- Hiểu được nguyên lý thiết kế giao diện người dùng (UI), thiết kế được giao diện ứng dụng trên Android.

- Lập trình ứng dụng tích hợp các API về Location, Provider, Services, Networking…

- Đưa và quản lý ứng dụng trên trung tâm ứng dụng như : Play Store, Amazon Appstore…

2. Đối tượng tham gia

 Học sinh đã tốt nghiệp PTTH yêu thích, có niềm đam mê về công nghệ thông tin.

- Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp – Cao đẳng – Đại học

- Nhân viên phát triển ứng dụng Mobile tại các doanh nghiệp

3. Thời lượng đào tạo: 40h

4. Nội dung chi tiết

Overview of Mobile App Development 

1   Why Mobile Apps?

-          Transformative Devices 

-          Reaching Customers 

2   App Design Issues and Considerations 

-          App Design 

-          Operating System Design Issues

-          Screen Size and Orientation Issues 

-          Connectivity Issues 

-          Battery Issues

-          Hardware Issues 

-          Device Differences

-          Android

-          Introducing Your First App

-          Contact Screen 

-          Contact List Screen 

-          Map Screen 

-          Settings Screen 

-          Options and Context Menus

-          The Action Bar

-           Menu Resources

-          Threat Programming

-          Services, content Providers

Developing the Android App   

3   Using Eclipse for Android Development 

-          Starting a New Project 

-          Setting Up the Workspace 

-          Creating the Project 

-          Components of the IDE

-          The Android Manifest 

-          Configuring the Emulator 

-          Coding the Interface 

-          Coding App Behavior

-          Adding Code 

-          Working Web services

-          Building and Publishing Application

4   Android Navigation and Interface Design 

-          Activities, Layouts, and Intents

-          The ActivityClass 

-          Layout

-          Intents

-          Creating the Interface 

-          Create the Project 

-          Create the Navigation Bar 

-          Create the Contact Layout 

-          Activating the Interface 

-          Code the Navigation Bar 

-          Code the Toggle Button 

-          Code the DatePickerDialog 

5   Persistent Data in Android 

-          Introduction XML file, JSON file

-          Preferences, Files, and Database 

-          Preferences

-          Files

-          SQLite

-          Database

-          Creating the Database 

-          Create the Database Helper Class 

-          Create the Data Source Class 

-          Using the Database 

-          Capture User-Entered Data 

-          Save User-Entered Data 

-          Parsing JSON

-          Use the Debugger 

-          Using Preferences 

-          Create the Settings Layout 

-          Code the Page’s Behavior 

 6  Lists in Android: Navigation and Information

-          Display 

-          Lists and Adapters 

-          Lists

-          Adapters

-          Simple Lists 

-          Create the Data Source Method 

-          Create the Layout 

-          Code the Activity

-          Complex Lists 

-          Create the Data Source Method 

-          Create the Layout 

-          Create the Custom Adapter 

-          Code the Activity 

-          Add Delete Functionality 

-          Completing the ContactListActivity 

-          Populating the ContactActivityScr

-          Coding the Add Button 

-          Sort the Contacts List 

-          Set ContactListActivityas the Default Activity 

-          Set ContactActivityas Default Activity with no

-          Contacts in Database

 7  Maps and Location in Android 

-          Location Sensors, Maps, and Fragments 

-          Location Sensors 

-          Maps

-          Fragments

-          Setting Up for Maps 

-          Passing Data Between Controllers 

-          Finding Your Location

-          Geocoding: Get Coordinates from an Address

-          Get Coordinates from the GPS Sensor 

-          Get Coordinates from Network Sensor

-          Get Coordinates from the Map 

-          Displaying Your Contacts’ Locations 

8   Access to Hardware and Sensors in Android 

-          Sensors, Managers, and Other Hardware 

-          Sensors

-          Managers

-          Other Hardware 

-          Monitoring the Battery 

-          Using Sensors to Create a Compass

-          Using the Phone 

-          Using the Camera  

Lượt truy cập: 8169 - Cập nhật lần cuối: 06/04/2015 14:10:41 PM

Hỗ trợ trực tuyến
0243.763.68.68
Loading the player ...
  • SAP (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của SAP tại Việt Nam)
  • Oracle (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của Oracle tại Việt Nam)
  • ATC
  • CompTia (COE là Đối tác ủy quyền về đào tạo của CompTia tại Việt Nam)
  • ISACA
  • EXIN Training Provider
  • LPI Approved Training Partner
  • Cisco Academy (Học viện mạng uỷ quyền chính hãng Cisco)
  • EC-Council Authorized Training Center (Đối tác ủy quyền về đào tạo)
  • Microsoft Partner (Đối tác ủy quyền về đào tạo của Microsoft)